Privacybeleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke Horoscoop neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over jou op een zorgvuldige en veilige manier, waarbij we voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke informatie wordt door Persoonlijke Horoscoop verzameld en verwerkt?

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens (teksten en afbeeldingen) die u zelf toevoegt aan het kaartontwerp(en) zijn en blijven van u. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van u hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Transactiegeschiedenis
 • IP-adres
 • Gegevens over uw computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt)
 • Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website
 • Klikgedrag

Voor welke doeleinden zal Persoonlijke Horoscoop informatie over u gebruiken?

Persoonlijke Horoscoop zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van Persoonlijke Horoscoop mogelijk te maken;
 • Om horoscopen aan te bevelen op basis van uw bestellingen en interesses;
 • Om u persoonlijke aanbiedingen te doen die interessant voor u zouden kunnen zijn;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om Persoonlijke Horoscoop te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Concreet verwerken we uw persoonsgegevens op deze manieren, voor de volgende doelen:

Registreren voor een account

Voor bepaalde functionaliteiten van onze webwinkel (zoals het het inzien van eerdere bestellingen) moet u uw eerst registreren. Door te registreren maakt u een account aan. Na registratie bewaren wij via het door u ingevulde e-mailadres (tevens uw gebruikersnaam) de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. We bewaren de gegevens zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer hebt ingelogd in het account, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account. Dit verzoek kunt u mailen naar info@persoonlijkehoroscoop.nl. We werken aan een verwijder mogelijkheid binnen de accountomgeving zodat u een verwijderverzoek ook via het account kunt indienen. Wij zullen de aan u, bij registratie ingevulde e-mailadres, gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Als u een order wilt doen zonder een account aan te maken, kunt u ook bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de NAW gegevens en het e-mailadres. Indien u ervoor kiest te registreren met uw Facebookaccount, ontvangt Persoonlijke Horoscoop van Facebook (na uw toestemming) uw e-mailadres, voor- en achternaam en geslacht.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. Meer over verstrekking van gegevens aan derden leest u verderop in deze privacyverklaring: Verstrekking aan derden Zonder uw expliciete toestemming zullen Persoonlijke Horoscoop en Persoonlijke Horoscoop uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.

Analyse

Als u Persoonlijke Horoscoop bezoekt verzamelen wij, als u daar toestemming voor geeft, door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

Marketing

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post: zonder uw expliciete toestemming zullen Persoonlijke Horoscoop en Persoonlijke Horoscoop uw persoonsgegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden;
 • via social media.


Prijsvragen en acties

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag vragen we uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in te lichten. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden waarvoor uw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

Klantonderzoeken

Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen we uw gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons om onze diensten en producten nog beter af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Of u wilt deelnemen aan klant- of marktonderzoek bepaalt u zelf. Hoe lang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Beoordelingen

Als u een order plaatst vragen wij u onze dienstverlening te beoordelen, zodat wij weten of u tevreden bent of een klacht hebt die we kunnen rechtzetten. Deze informatie wordt niet bij u bestelling opgeslagen.

Op welke wijze beschermt Persoonlijke Horoscoop uw persoonlijke informatie?

Persoonlijke Horoscoop hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met u toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden (waar mogelijk geanonimiseerd) bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens of de bewijsplicht van vijf jaar voor e-mail opt-ins).

Verstrekking aan derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Persoonlijke Horoscoop uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Persoonlijke Horoscoop kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover u daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Persoonlijke Horoscoop kan uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Het kan zijn dat uw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Persoonlijke Horoscoop gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt u, voor zover nodig, er mee in dat uw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven. Waar Persoonlijke Horoscoop de informatie ook opslaat, zij zal ervoor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Klachtenprocedure

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw (persoons-)gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 november 2018.