Algemene voorwaarden Persoonlijke Horoscoop

E-mail: info@persoonlijke-horoscoop.nl
Website: https://persoonlijke-horoscoop.nl

Definities

 1. Persoonlijke Horoscoop
 2. Klant: degene met wie Persoonlijke Horoscoop een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Persoonlijke Horoscoop en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Persoonlijke Horoscoop.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Persoonlijke Horoscoop hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Persoonlijke Horoscoop hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Persoonlijke Horoscoop te allen tijde wijzigen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Persoonlijke Horoscoop gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Persoonlijke Horoscoop.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Persoonlijke Horoscoop zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Persoonlijke Horoscoop op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Persoonlijke Horoscoop, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Persoonlijke Horoscoop te betalen.

Retourrecht

 1. Gepersonaliseerde artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast. Daaronder verstaan we o.a. gepersonaliseerde horoscopen en numerologie. De zichttermijn (herroepingsrecht) voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is op de gepersonaliseerde producten, zoals o.a. gepersonaliseerde artikelen dan ook niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt, overeenkomstig jouw specificaties product gaat.
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht (indien er door verkoper een fout is gemaakt met persoonlijke gegevens in de horoscoop) kenbaar maken via info@persoonlijke-horoscoop.nl.
 3. De consument is verplicht om de fout kenbaar te maken van zijn herroepingsrecht aan Persoonlijke Horoscoop, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Retentierecht 

 1. Persoonlijke Horoscoop kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Persoonlijke Horoscoop heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Persoonlijke Horoscoop.
 3. Persoonlijke Horoscoop is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Persoonlijke Horoscoop te verrekenen met een vordering op Persoonlijke Horoscoop.

Eigendom

 1. De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Persoonlijke Horoscoop. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Persoonlijke Horoscoop. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Persoonlijke Horoscoop.

Levering

 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven mailadres.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Persoonlijke Horoscoop het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Persoonlijke Horoscoop kan tegenwerpen.
  De door Persoonlijke Horoscoop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de horoscopen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de horoscopen gereed zijn voor levering aan koper.

Aansprakelijkheid

 1. Persoonlijke Horoscoop is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, foutieve of onvolledige informatie in de teksten.
 2. Door de bestelling af te ronden en te betalen, vrijwaart opdrachtgever mij van verdere aansprakelijkheid.
 3. Mijn eventuele aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades als gevolgschade, derving van inkomsten of verlies van investerings-en/of spaargelden.
 4. Mocht één bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of blijkt deze in strijd te zijn met de wet, blijven alle overige voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Persoonlijke Horoscoop daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 6. Consumenten dienen Persoonlijke Horoscoop uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 7. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Persoonlijke Horoscoop in staat is hierop adequaat te reageren.
 8. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 9. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Persoonlijke Horoscoop gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Persoonlijke Horoscoop.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Persoonlijke Horoscoop ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Persoonlijke Horoscoop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Persoonlijke Horoscoop kan worden toegerekend in een van de wil van Persoonlijke Horoscoop onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Persoonlijke Horoscoop kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Persoonlijke Horoscoop 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Persoonlijke Horoscoop er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Persoonlijke Horoscoop is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Persoonlijke Horoscoop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Persoonlijke Horoscoop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Persoonlijke Horoscoop.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Persoonlijke Horoscoop bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Persoonlijke Horoscoop is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 november 2018.